Tavíkovice

Obec Tavíkovice

oficiální webové stránky

 

icon-posta

Obec Tavíkovice

Tavíkovice 1, 671 40 Tavíkovice

Mobil: +420 601 118 576

Telefon: +420 515 339 213

E-mail: starosta@tavikovice.cz

IČ: 00293636

Bankovní spojení: 7426741/0100

 

icon-posta

Obec Tavíkovice

Tavíkovice 1, 671 40 Tavíkovice

Mobil: +420 601 118 576

Telefon: +420 515 339 213

E-mail: starosta@tavikovice.cz

IČ: 00293636

Bankovní spojení: 7426741/0100

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název – Obec Tavíkovice

2. Důvod a způsob založení - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

3. Organizační struktura

starosta obce: Jiří Burda

místostarostka: Bc. Veronika Ambrozková

zastupitelé:

Bohumila Veselá, Ing. Roman Zvěřina, Hana Krejčová, Mgr. Michal Klíčník, Josef Kopeček

finanční výbor

kontrolní výbor

Zaměstnanci úřadu obce:

účetní, údržbář správce ČOV, úřednice ÚSC

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Anna Němcová

 

4. Kontaktní spojení :

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Tavíkovice, 671 40 Tavíkovice č. 1

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

671 40 Tavíkovice č. 1

4.3 Úřední hodiny

Pondělí

7.00 – 12.00 | 12:30 - 17:00

Středa

7.00 – 12.00 | 12.30 - 17:00

Nebo dle telefonické domluvy.

Úřední hodiny starosty

Pondělí a středa 7:00 - 9:00, popřípadě po telefonické domluvě na 724 800 558, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

4.4 Telefonní čísla

úřad obce: 515 339 213, starosta:724 800 558, místostarosta: 725 559 432

4.5 Čísla faxu

-

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.tavikovice.cz/

4.7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ID datové schránky:

Smia2s3

 

5. Případné platby lze poukázat

KB Znojmo, účet č. 7426741

- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- místní poplatek za psy

- vodné a stočné

(variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu, popř. rekreačního objektu)

 

6. IČ

00293636

7. DIČ

Obec Tavíkovice není plátcem daně z přidané hodnoty

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet
Rozpočet obce za rok 2018 - Schválený rozpočet obce najdete v archivu úřední desky na:

http://www.tavikovice.cz/

 

9. Žádosti o informace

Informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze získat:

- na úřední desce,
- na internetových stránkách Obce Tavíkovice
- osobní návštěvou na úřadě Obce Tavíkovice

Podmínky a způsob poskytování informací orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelem o informaci může být každý fyzická či právnická osoba.

V žádosti o informaci není třeba prokazovat právní či jiný zájem.

Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena.

Způsob podání žádosti: ústně, telefonicky, písemně, faxem, e-mailem, datovou zprávou prostřednictvím datové schránky.

 

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, podněty, návrhy nebo jiná dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze podat písemně poštou na adresu úřadu nebo osobně na úřadě Obce Tavíkovice

 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí, které bylo vydané úřadem obce Tavíkovice lze podat odvolání prostřednictvím úřadu Obce Tavíkovice

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a 251/2016 Sb. o některých přestupcích)

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání  zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Odvolání musí mít náležitosti dle správního řádu. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání  se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

 

Odvolání učiněné písemně lze podat:

 1. poštou na adresu: Obec Tavíkovice, 671 40 Tavíkovice č. 1
 2. osobně na úřadě Obce Tavíkovice

Ústní odvolání lze podat na úřadě Obce Tavíkovice, který rozhodnutí vydal.

 

12. Formuláře - formuláře jsou k dispozici na úřadě obce

 

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací


13.1. Životní situace na Portálu veřejné správy

 

14. Předpisy


14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Město Moravský Krumlov zejména jedná a rozhoduje.
Předpisy jsou k dispozici na vyžádání na úřadě Obce Tavíkovice


Základní právní předpisy (v platném znění):
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a 251/2016 Sb. o některých přestupcích
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do parlamentu ČR, v platném znění
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů /lesní zákon/
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti ze škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR /zákon o cestovních dokladech/
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů /zákon o evidenci obyvatel/
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ČR,
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Zákon č. 250/2000 Sb., o pravidlech hospodaření územních celků
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákone č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

14.2 Vydané právní předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Druh informace

Sazba

1. Ústní informace, jejíž vyhledání, případné zpracování si nevyžádá více než 1/2 hodiny

0 Kč

2. Ústní informace, jejíž vyhledání, příp. zpracování si vyžádá více než 1/2 hodiny do 1 hodiny

200 Kč

3. Ústní informace-za každou další započatou hodinu

200 Kč

4. Písemná informace, jejíž vyhledání a zpracování si vyžádá čas do 1 hodiny

150-300 Kč

5. Písemná informace za každou další započatou hodinu

300 Kč

6. U písemné informace, jejíž rozsah je nad 10 listů A4 budou požadovány náklady na každý další list

a 2 Kč

 

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

16. Licenční smlouvy

Nejsou


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 


 

Další odkazy

 • Základní a mateřská škola Tavíkovice
 • Sdružení rodičů, dětí a přátel školy při ZŠ Tavíkovice,
 • Sbor dobrovolných hasičů Tavíkovice
 • Myslivecké sdružení
 • FC Tavíkovice
 • Ženy

 

Nepovinné údaje:

 • počet obyvatel: 598 (stav k 1. 1. 2020)
 • pošta: ANO
 • škola: ANO
 • zdravotnické zařízení: ANO
 • policie: NE
 • kanalizace (ČOV): ANO
 • voda: ANO
 • plyn: ANO

ČOV obce Tavíkovice

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci OPŽP a Jihomoravským krajem

dotace

Předmětem podpory byla rekonstrukce a kompletní dostavba stávající ČOV na kapacitu 650 EO.

Celkové způsobilé výdaje: 10 642 265 Kč

Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 7 981 698 Kč

Dotace EU: 6 784 443 Kč (85%)

Dotace Jihomoravského kraje: 598 600 Kč

Realizace projektu se uskutečnila v roce 2018.

EZ2 EZ

 

 

banner klesti

BLOND1

cp logo index

logo krizport

 

Logoidsjmk

Obec TavíkoviceObec Tavíkovice

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.