Tavíkovice

Obec Tavíkovice

oficiální webové stránky

 

icon-posta

Obec Tavíkovice

Tavíkovice 1, 671 40 Tavíkovice

Mobil: +420 601 118 576

Telefon: +420 515 339 213

E-mail: starosta@tavikovice.cz

IČ: 00293636

Bankovní spojení: 7426741/0100

 

icon-posta

Obec Tavíkovice

Tavíkovice 1, 671 40 Tavíkovice

Mobil: +420 601 118 576

Telefon: +420 515 339 213

E-mail: starosta@tavikovice.cz

IČ: 00293636

Bankovní spojení: 7426741/0100

Upozorňuje občany na konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 8. října od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 9. října od 8:00 hod. do 14:00 hod. V Tavíkovicích budou stejně jako vždy dva volební okrsky, jejichž sídla jsou:

Volební okrsek č. 1 Tavíkovice – Zasedací místnost Obecního úřadu Tavíkovice, Tavíkovice 1, 671 40, Tavíkovice

Volební okrsek č. 2 Dobronice – budova bývalého obecního úřadu v Dobronicích, Dobronice 12, 671 40, Tavíkovice

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není možné. Stejně jako v minulých volbách, může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní úřad Tavíkovice telefonicky na čísle 515 339 213 popř. 601 126 256 o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Ve volebním okrsku č.1 bude při vstupu do kulturního domu k dispozici zvonek, který mohou použít voliči, kteří mají problém s chůzí po schodech. Jakmile volič zvonek použije, přijdou k němu 2 členové volební komise s přenosnou volební urnou.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR), nebude mu hlasování umožněno. S úřední obálkou  a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič musí dbát na to, aby do obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z nich dává preferenční hlas. Současně tímto žádáme voliče, aby dodržovali obecná hygienická opatření během voleb: Mějte zakrytá ústa a nos. Roušku sundejte pouze na vyzvání volební komise z důvodu ztotožnění. Při vstupu do volební místnosti použijte dezinfekci na ruce. Prostory volební místnosti budou pravidelně dezinfikovány. Udržujte bezpečné rozestupy (které jsou vyznačené) mezi Vámi, volební komisí a dalšími voliči.

ČOV obce Tavíkovice

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci OPŽP a Jihomoravským krajem

dotace

Předmětem podpory byla rekonstrukce a kompletní dostavba stávající ČOV na kapacitu 650 EO.

Celkové způsobilé výdaje: 10 642 265 Kč

Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 7 981 698 Kč

Dotace EU: 6 784 443 Kč (85%)

Dotace Jihomoravského kraje: 598 600 Kč

Realizace projektu se uskutečnila v roce 2018.

EZ2 EZ

 

 

banner klesti

BLOND1

cp logo index

logo krizport

 

Logoidsjmk

Obec TavíkoviceObec Tavíkovice

Prohlášení o přístupnosti

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.