Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název – Obec Tavíkovice

2. Důvod a způsob založení - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

3. Organizační struktura

starosta obce: Tesař Vladimír

místostarosta: Kopeček Josef

zastupitelé:

Hráček Lukáš, Pešíková Dagmar, Krejčová Hana, Ambrozek Josef, Burda Jiří

finanční výbor

kontrolní výbor

výbor pro kulturu a sport

Zaměstnanci úřadu obce:

účetní, údržbář správce ČOV, uklízečka

 

4. Kontaktní spojení :

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Tavíkovice, 671 40 Tavíkovice č. 1

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

671 40 Tavíkovice č. 1

4.3 Úřední hodiny

Pondělí

7.00 – 11.30 | 12:00 - 17:00

Středa

7.00 – 11.30 | 12.00 - 17:00

Nebo dle telefonické domluvy.

4.4 Telefonní čísla

úřad obce: 515 339 213, starosta:724 800 558, místostarosta: 725 559 432

4.5 Čísla faxu

515 339 216

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.tavikovice.cz/

4.7 Adresa e-podatelny

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

4.8 Další elektronické adresy:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

ID datové schránky:

Smia2s3

 

5. Případné platby lze poukázat

KB Znojmo, účet č. 7426741

- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- místní poplatek za psy

- vodné a stočné

(variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu, popř. rekreačního objektu)

 

6. IČ

00293636

7. DIČ

Obec Tavíkovice není plátcem daně z přidané hodnoty

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet
Rozpočet obce za rok 2012 - Schválený rozpočet obce najdete v archivu úřední desky na:

http://www.tavikovice.cz/

Rozpočet obce za rok 2013- Schválený návrh rozpočtu obce najdete v archivu úřední desky na:

http://www.tavikovice.cz/

 

9. Žádosti o informace

Informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze získat:

- na úřední desce,
- na internetových stránkách Obce Tavíkovice
- osobní návštěvou na úřadě Obce Tavíkovice

Podmínky a způsob poskytování informací orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelem o informaci může být každý fyzická či právnická osoba.

V žádosti o informaci není třeba prokazovat právní či jiný zájem.

Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena.

Způsob podání žádosti: ústně, telefonicky, písemně, faxem, e-mailem, datovou zprávou prostřednictvím datové schránky.

 

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, podněty, návrhy nebo jiná dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze podat písemně poštou na adresu úřadu nebo osobně na úřadě Obce Tavíkovice

 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí, které bylo vydané úřadem obce Tavíkovice lze podat odvolání prostřednictvím úřadu Obce Tavíkovice

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání  zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Odvolání musí mít náležitosti dle správního řádu. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání  se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

 

Odvolání učiněné písemně lze podat:

 1. poštou na adresu: Obec Tavíkovice, 671 40 Tavíkovice č. 1
 2. osobně na úřadě Obce Tavíkovice

Ústní odvolání lze podat na úřadě Obce Tavíkovice, který rozhodnutí vydal.

 

12. Formuláře - formuláře jsou k dispozici na úřadě obce

 

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací


13.1. Životní situace na Portálu veřejné správy

 

14. Předpisy


14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Město Moravský Krumlov zejména jedná a rozhoduje.
Předpisy jsou k dispozici na vyžádání na úřadě Obce Tavíkovice


Základní právní předpisy (v platném znění):
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do parlamentu ČR, v platném znění
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů /lesní zákon/
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti ze škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR /zákon o cestovních dokladech/
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů /zákon o evidenci obyvatel/
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ČR,
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Zákon č. 250/2000 Sb., o pravidlech hospodaření územních celků
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

14.2 Vydané právní předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Druh informace

Sazba

1. Ústní informace, jejíž vyhledání, případné zpracování si nevyžádá více než 1/2 hodiny

0 Kč

2. Ústní informace, jejíž vyhledání, příp. zpracování si vyžádá více než 1/2 hodiny do 1 hodiny

200 Kč

3. Ústní informace-za každou další započatou hodinu

200 Kč

4. Písemná informace, jejíž vyhledání a zpracování si vyžádá čas do 1 hodiny

150-300 Kč

5. Písemná informace za každou další započatou hodinu

300 Kč

6. U písemné informace, jejíž rozsah je nad 10 listů A4 budou požadovány náklady na každý další list

a 2 Kč

 

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

16. Licenční smlouvy

Nejsou


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Zákon č. 106/1999 Sb. - zprávy za uplynulá období

V souladu s ustanovením § 5 a § 18 zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou předkládány tyto zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací:
Výroční zpráva za rok 2012

Počet podaných žádostí o informace: 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Počet vydaných opisů rozhodnutí soudu: 0
Počet poskytnutých výhradních licencí: 0
Počet stížností dle § 16 a): 0
Počet poskytnutých dalších informací dle zákona: 0

Další informace:
Běžné ústní informace poskytované úřadem nejsou evidovány
Za informace, poskytnuté v roce 2012, nebyla vyžádána žádná finanční úhrada
Tavíkovice 28. 2. 2013

 


 

Další odkazy

 • Základní a mateřská škola Tavíkovice
 • Sdružení rodičů, dětí a přátel školy při ZŠ Tavíkovice,
 • Sbor dobrovolných hasičů Tavíkovice
 • Myslivecké sdružení
 • FC Tavíkovice
 • Ženy

 

Nepovinné údaje:

 • počet obyvatel: 604 (stav k 1. 1. 2013)
 • pošta: ANO
 • škola: ANO
 • zdravotnické zařízení: ANO
 • policie: NE
 • kanalizace (ČOV): ANO
 • voda: ANO
 • plyn: ANO
 

Hledat

Rychlé kontakty

Tavíkovice 1

671 40 Tavíkovice

601 118 576

515 339 213

starosta@tavikovice.cz

Realizaci projektu "Výtah - zdravotní středisko Tavíkovice" podpořila nadace ČEZ

Kulturní akce

Banner

Odkazy

 

banner blondyny

 

 

 

 

 

 

Zajímavé odkazy

Kulturní akce

Banner

Odkazy

 

banner blondyny

 

 

 

 

 

 

Hledat

Rychlé kontakty

Tavíkovice 1

671 40 Tavíkovice

515 339 213

starosta@tavikovice.cz

TOPlist
Dětská hřiště - www.drevoartikl.cz/detska-hriste
Zmrzlinové stroje - www.zmrzlina-stroje.cz Hotel Besední dům Valtice nabízí - hotel Valtice, penzion Valtice, ubytování ve Valticích, restaurace Valtice www.uzeleneho-domu.cz - apartmán v Mikulově, ubytování v Mikulově, ubytování v soukromí v Mikulově Ubytování Mikulov - Penzion MIKULOV - Penzion Euro Ubytování Vranovská přehrada, Vranov nad Dyjí, dovolená Vranovská přehrada - Hotel Vranov J.P.S. – zmrzlinové stroje s.r.o. vám nabízí opravy a servis zmrzlinových strojů. výroba dresů, výroba hokejových dresů, výroba sportovních dresů, výroba cyklistických dresů Penzion Morava Znojmo nabízí - penzion Znojmo, cykloturistika Znojmo, ubytování ve Znojmě, vinařská turistika Znojmo Agra Horní Dunajovice - výkup zemědělských pozemků Znojmo, rotlinná výroba, živočišná výroba, zemědělské služby - Znojmo Penzion u Výra | Penzion ve Znojmě, cykloturistika Znojmo, ubytování ve Znojmě, penzion Výrovice Autokemp Výr Znojmo nabízí - kemp Znojmo, autokemp Znojmo, autokemp Jižní Morava Ubytování Mikulov - Penzion MIKULOV - Penzion Euro Villa Daniela Valtice - www.sklepuvaly.cz Penzion U Hrádku nabízí bydlení v centru Podyjí v blízkosti se nachází Vranovská přehrada a Vranov nad Dyjí. EthicSport - profesionální doplňková výživa sportovců Massagen - Ernstbrunn, Hollabrunn, Laa an der Thaya, Mistelbach, Poysdorf Vlasová kosmetika ColourB4 - ColourB4 vlasová kosmetika - odbarvovač vlasů, narovnávač vlasů, ochrana vlasů Svatby Valtice, Lednicko-Valtický areál Firemní akce, soukromé oslavy, Valtice, Lednicko-Valtický areál title="Ubytování Valtice, Lednicko-Valtický areál Cykloturistika Valtice, Lednicko-Valtický areál Turistický průvodce Valtice, Lednicko-Valtický areál Valtice Info - ubytování Valtice, restaurace Valtice, vinařství Valtice, cykloturistika Valtice MALÁČ - Zmrzlinový stroj, Cukrářská pec Lainox, Konvektomat Retigo, Zmrzlinová vitrína, Vitrína Scaiola, Poutač na točenou zmrzlinu